Informaţii utile

1. DESCHIDEREA POZIŢIEI ÎN REGISTRUL AGRICOL
Solicitantul se va prezenta cu actele doveditoare pentru terenurile deţinute intravilan, extravilan şi pentru pădure pe raza comunei Cicârlău . Va prezenta suprafaţa ocupată de construcţii, nr. de pomi fructiferi, efectivele de animale şi structura terenului .
 
2. OBŢINEREA ADEVERINŢEI DIN REGISTRUL AGRICOL
Acte necesare :
- Cerere tip
- Taxă timbru fiscal
 
3. ELIBERAREA BILETELOR DE PROPRIETATE PENTRU ANIMALE
Solicitantul trebuie să aibă deschisă poziţia în Registrul Agricol, completată la zi cu efectivele de animale .
Acte necesare
- Cerere tip
- Certificat sanitar-veterinar
- Timbru fiscal

 

4. ELIBERAREA ADEVERINŢE PENTRU ŞOMAJ
Solicitantul completează o declaraţie din care rezultă dacă deţine sau nu teren.
În baza poziţiei din Registrul Agricol se completează adeverinţa.

REGISTRUL AGRICOL

În scopul asigurării unei evidenţe unitare cu privire la categoriile de folosinţa a terenurilor, a mijloacelor de producţie agricolă şi a efectivelor de animale care contribuie la dezvoltarea agriculturii şi buna utilizare a resurselor locale, autorităţile administraţiei publice locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor organizează întocmirea şi ţinerea la zi a registrului agricol, pe suport hârtie şi în format electronic, conform formularelor registrului agricol aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1632/2009, pe unităţi administrativ-teritoriale şi pe localităţi componente ale acestora.
Registrul agricol constituie documentul oficial de evidenţa primară unitară, în care se înscriu date cu privire la gospodăriile populaţiei şi la societăţile/asociaţiile agricole, precum şi la orice alte persoane fizice şi/sau juridice care au teren în proprietate/folosinţă şi/sau animale, şi anume:
a) capul gospodariei şi membrii acesteia, dupa caz; reprezentantul legal al societăţii/asociaţiei agricole sau al persoanei juridice care are teren în proprietate/folosinţă;
b) terenurile pe care le deţin în proprietate sau folosinţă, pe categorii de folosinţă, suprafeţe cultivate cu principalele culturi şi numărul de pomi, pe specii. Pentru terenurile înscrise în cartea funciară se va menţiona numărul cadastral sau topografic şi numărul de carte funciară, dupa caz;
c) efectivele de animale, pe specii şi categorii, existente la începutul fiecărui an; evoluţia anuală a efectivelor de bovine, porcine, ovine, caprine, cabaline, măgari, catâri, iepuri de casă, animale de blană, păsări, familii de albine, precum şi alte animale domestice sau sălbatice crescute în captivitate, în condiţiile legii, ce fac obiectul înscrierii în registrul agricol;
d) clădirile cu destinaţia de locuinţă şi construcţii-anexe;
e) mijloacele de transport cu tracţiune animală;
f) mijloacele de transport cu tracţiune mecanică, respectiv: tractoarele, autovehicule pentru transportat mărfuri, maşinile şi utilajele pentru agricultura şi silvicultura;
g) orice instalaţii pentru agricultura şi silvicultură.
Fiecare proprietate situată în intravilanul localităţilor se identifica, potrivit nomenclaturii stradale, prin adresa acesteia, individualizată prin denumirea proprie a străzii şi a numărului poştal atribuit.
În cazul blocurilor de locuinţe, precum şi în cel al clădirilor alipite situate în cadrul aceleiaşi curţi-lot de teren, care au un sistem constructiv şi arhitectonic unitar şi în care sunt situate mai multe apartamente, datele despre domiciliu/resedinţa/sediu cuprind strada, numărul, blocul, scara, etajul, apartamentul.
Fiecare proprietate situată în extravilanul localităţilor, atât în cazul clădirilor, cât şi în cel al terenurilor, cu sau fără construcţii, se identifică prin denumirea parcelei, numărul topografic al parcelei/tarlalei/solei, acolo unde este posibil, sau prin denumirea locului, potrivit toponimiei/denumirii specifice zonei respective, astfel cum este cunoscută de localnici.
Terenurile, cu sau fără construcţii, situate în intravilanul localităţilor sau în extravilan, care sunt înscrise în cartea funciară, se identifică prin numărul cadastral sau topografic şi numărul de carte funciară, dupa caz, potrivit prevederilor Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată.
În registrul agricol se înscriu gospodăriile populaţiei, cu tot terenul în proprietate şi cel pe care il utilizează în arenda, în parte, în asociere sau sub alte forme, dupa caz, clădirile cu destinaţia de locuinţă şi construcţiile-anexe, animalele pe care le deţin pe raza unei localităţi, indiferent de domiciliul proprietarului.
La comune se înscriu în registrul agricol toate gospodariile populaţiei, chiar daca nu deţin terenuri agricole şi silvice, animale sau clădiri cu destinaţia de locuinţă şi construcţii anexe. De asemenea, toate gospodăriile populaţiei din localităţi care aparţin din punct de vedere administrativ de oraşe, municipii ori de sectoare ale municipiului Bucureşti, stabilite potrivit legii, se înscriu în registrul agricol deţinut de aceste unităţi administrativ-teritoriale, respectiv subdiviziuni administrativ-teritoriale ale municipiului Bucureşti.
Înscrierea datelor în registrul agricol în a cărui raza administrativ-teritorială işi are domiciliul capul gospodariei se face pe baza declaraţiei date pe propria răspundere de capul gospodariei sau, in lipsa acestuia, de un alt membru major al gospodariei care dispune de capacitate deplina de exercitiu. Pentru persoanele juridice datele se înscriu în registrul agricol pe baza declaraţiilor date de reprezentantul legal respectiv, insotite de documente.
Persoanele care nu au domiciliul in localitate au obligaţia să trimită declaraţia prevazută ,prin postă, cu confirmare de primire, pe cheltuiala lor, sau vor putea face declaraţii prin procura.
În cazul indiviziunii, oricare dintre coindivizari va putea da declaratia. Perioadele la care persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare datele pentru înscrierea în registrul agricol sunt următoarele:
a) 5 ianuarie-1 martie, pentru datele anuale privind membrii gospodăriei, terenul aflat în proprietate şi cel pe care îl utilizează, clădirile cu destinaţia de locuinţă, construcţiile-anexe şi mijloacele de transport cu tracţiune animală şi mecanică, maşinile, utilajele şi instalaţiile pentru agricultură şi silvicultură, efectivele de animale existente în gospodarie/unitatea cu personalitate juridică la începutul fiecarui an, precum şi modificările intervenite în cursul anului precedent în efectivele de animale pe care le deţin, ca urmare a vânzării-cumpărării, a produşilor obţinuţi, a morţii sau sacrificării animalelor ori a altor intrări-ieşiri;
b) 1-31 mai, pentru datele privind modul de folosinţă a terenului, suprafeţele cuvenite, numărul pomilor în anul agricol respectiv;
c) persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare date pentru a fi înscrise în registrul agricol şi în afara acestor intervale de timp, în cazul în care au intervenit modificari în proprietate, în termen de 30 de zile de la apariţia modificării.
În cazul în care persoanele fizice sau cele juridice nu fac declaraţiile la termenele prevăzute, se consideră ca nu au intervenit niciun fel de modificări, fapt pentru care în registrul agricol se reportează din oficiu datele din anul precedent, cu menţiunea corespunzatoare la rubrica „semnătura declarantului". Declararea de date neconforme cu realitatea, refuzul de declarare, degradarea, distrugerea sau sustragerea integrala sau parţiala a datelor din registrul agricol, refuzul de a prezenta primarului, prefectului şi persoanelor împuternicite de aceştia documentele şi evidenţele necesare în vederea verificării realităţii datelor, nedeclararea la termenele stabilite şi în forma solicitată a datelor care fac obiectul registrului agricol, precum şi neîndeplinirea de către personalul din aparatul de specialitate al primarului cu atribuţii în domeniu a obligaţiilor ce decurg din prezenta ordonanţă constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 100 lei la 500 lei în cazul persoanelor fizice, iar în cazul persoanelor juridice, cu amenda de la 300 lei la 1.500 lei.