Documente utile

Acte necesare pentru eliberarea Certificatelor de Urbanism

- cerere tip pentru emiterea Certificatului de urbanism completată cu elementele de identificare ale solicitantului şi imobilului, cu precizarea scopului solicitării actului;
- plan de situaţie - la scara 1:200 pentru parcele < de 1000 mp şi la scara 1:500 pentru parcele > de 1000 mp; se vor figura minim 2 vecini limitrofi( construcţii aferente) stânga, dreapta şi spate cu precizările în clar a regimului de înălţime, distanţe, cote reale
- titlu imobil sau alt act care să ateste dreptul de proprietate (copie);
- fişa cadastrală
- memoriu justificativ cu precizarea indicatorilor urbanistici
- plan de încadrare în zona la scara 1: 1000- format A4/A3
- documentul de plată a taxei de eliberare a certificatului de urbanism (copie);
 
În cazul Certificatului de urbanism pentru înstrăinări, dezmembrări, alipire sunt necesare urmatoarele acte:
- cerere tip
- extrasul de Carte funciara (până la introducerea cadastrului general în unitatea administrativ-teritoriala respectivă) pentru imobilele proprietate privată,
- actul de proprietate legalizat
- fişa cadastrală
- propunere dezmembrare/alipire