Atribuţii

Biroul urbanism, îndeplineşte următoarele atribuţii:
- Ţine evidenţa A.C. şi C.U. eliberate (prin Registrul autorizaţiilor de construire/desfiinţare şi a Registrului pentru certificate de urbanism) şi răspunde de arhivarea acestora;
- Verifică documentaţiile şi eliberează certificatele de urbanism, autorizaţiile de construire/desfiinţare cu respectarea prevederilor legale în vigoare cu privire la regimul construcţiilor şi procedează la arhivarea acetora;
- Verifică documentaţiile şi eliberează certificatele de urbanism pentru comasări, contopiri, dezmembrări, înstrăinări de terenuri/imobile cu respectarea reglementărilor legislative în vigoare;

- Gestionează Planul Urbanistic General (P.U.G.) al Comunei
- Participă la rezolvarea reclamaţiilor şi sesizărilor persoanelor fizice sau juridice referitoare la domeniul (obiectul) de activitate ;
- Identifică posibilităţi şi avansează propuneri pentru dezvoltarea urbanistică a localităţii.
- Urmăreşte realizarea lucrărilor de construcţii autorizate, verifică în teren declaraţia de începere a lucrărilor, asigurând reprezentare la recepţia finalizării lucrărilor respective;
- Participă la şedintele Consiliului Local, la Comisia de Urbanism şi asigură informaţiile solicitate;
- Întocmeşte şi prezintă materiale, rapoarte referitoare la activitatea serviciului ;
- Colaborează cu toate compartimentele din cadrul instituţiei, implicate în activitatea de urbanism ;
- Execută în permanenţă controale privind respectarea disciplinei în construcţii ;
- Controlează respectarea normelor privind autorizarea construcţiilor;
- Rezolvă şi răspunde în scris la sesizările şi audienţele cetăţenilor referitoare la semnalarea cazurilor de abatere privind disciplina în construcţii;
- Acţionează pentru prevenirea cazurilor de indisciplina în construcţii prin avertizarea cetăţenilor care intenţioneaza să execute lucrări fără obţinerea prealabilă a avizelor şi autorizaţiilor de construcţii;
- Verifică şi ia măsurile care se impun privind obligaţiile şantierelor de construcţii în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrărilor de construcţii modificată şi completată;
- Participă împreună cu alte organe specializate la verificarea amplasării construcţiilor provizorii de pe domeniul public, luând măsurile legale ce se impun (amenda, desfiinţare, demolare);
- Întocmeşte somaţii persoanelor fizice sau juridice care încalcă prevederile legale privind disciplină în construcţii, informând, acolo unde este cazul, Inspecţia de Stat in Construcţii;
- Colaborează pentru realizarea activităţii cu diferite institutii;
- Verifică lucrările executate;
- Întocmirea de referate, materiale informative, răspunsuri la adrese, situaţii către Consiliul Judeţean, Instituţia Prefectului sau alte instituţii de stat;
- Întocmirea formularelor către Direcţia Judeţeană de Statistica;