Acte pentru emiterea Autorizaţilor de construcţi

SECTIUNEA 1
- cerere tip pentru emiterea autorizaţiei de construire - inclusiv anexa, completată cu elementele de identificare şi datele tehnice conform proiectului (ştampilată în cazul persoanelor juridice).
- actul doveditor al titlului asupra imobilului, care să-i confere solicitantului dreptul de execuţie al lucrărilor de construcţii (în copie legalizată);
- fişa cadastrală
- întăbulare
- certificatul de urbanism (în copie), plan anexa şi HCL PUD/PUZ/reglementări PUG
- proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire - P.A.C., inclusiv referatele de verificare şi, dupa caz, referatul de expertiză tehnică - semnate şi ştampilate în original (doua exemplare) întocmit după cum urmează:
a) se elaborează de colective tehnice de specialitate, se însuseşte şi se semnează de cadre tehnice cu pregătire superioară numai în domeniul arhitecturii şi construcţiilor
b) se verifică, în condiţiile legii de verificatori de proiecte atestaţi
c) în situaţia în care se solicită şi autorizarea organizării de şantier, se prezintă şi piesele - scrise şi desenate - specifice proiectului de organizare a execuţiei lucrărilor (P.O.E.), precum şi avizele specifice (aviz circulaţie, aviz pentru ocuparea temporară a domeniului public, aviz sanitar, aviz/contract cu societatea de salubritate etc);
- documentul de plată a taxei de emitere a autorizaţiei de construire (în copie);
- declaraţie pe propria răspundere privind inexistenţa unor litigii asupra imobilului;
- dovada achitării taxelor legale la filiala OAR şi de luare în evidenţa a proiectului depus pentru autorizare
- acordul vecinilor în forma autentica sau alte declaraţii notariale
 
TITULARUL AUTORIZATIEI LUCRARILOR ESTE OBLIGAT:
1. Să anunţe Primăria data începerii lucrărilor autorizate, prin trimiterea, cu cel puţin 5 zile înainte, a formularului anexat autorizaţiei.
2. Să anunţe Inspecţia de Stat pentru Calitatea Construcţiilor data începerii lucrărilor autorizate, prin trimiterea, cu cel puţin 30 de zile înainte, a formularului anexat autorizaţiei.
3. Să păstreze în perfectă stare pe şantier autorizaţia de construire şi documentaţia vizată spre neschimbare, pe care le va prezenta la cerere, pe toată durata executării lucrărilor, organelor însărcinate cu exercitarea controlului potrivit legii.
4. În cazul în care pe parcursul lucrărilor se descoperă vestigii arheologice (fragmente de ziduri, ancadramente de goluri, pietre cioplite şi sculptate, fundaţii, osminte, inventar monetar, ceramic etc.), să anunţe imediat emitentul autorizaţiei (Primaria). Reluarea lucarilor se va face numai cu acordul organismului de specialitate.
5. Să respecte condiţiile impuse de utilizarea şi protejarea domeniului public, precum şi a mediului conform legilor în vigoare.
7. Dupa terminarea lucrărilor, să solicite procesul verbal de recepţie.
 
SECTIUNEA 2
- avizele şi acordurile legale necesare şi planurile anexe vizate de către emitent, nominalizate în certificatul de urbanism( Electrica, Romtelecom, Agentia de Mediu, Directia Judeteana de Cultură, Inspectoratul de Stat în Construcţii , Drumuri Naţionale , Poliţia Rutieră, etc.)
 
SECTIUNEA 3
- Deviz estimativ al lucrării
- Lista semnături proiectanţi
- Referate de verificare
 
SECTIUNEA 4
A. Memoriu de arhitectura:
- plan de încadrare în zona la scara 1:1000
- plan de situaţie la scara 1:200 vizat de Serviciul Cadastru ce va cuprinde: parcela cadastrală cu elementele topografice , cotele construcţiilor proiectate( cote de nivel, distanţe, cote trotuar, alei, platforme, denumirea şi destinaţia fiecărui corp de construcţie, sistematizare pe verticală, sensul de scurgere a apelor pluviale, accese pietonale, spaţii verzi)
- plan coordonator reţele
- plan niveluri, acoperiş, secţiuni caracteristice, planuri faţa de color cu menţionarea materialelor şi finisajelor folosite- întocmite la scara 1:50
B. Memoriu tehnic de rezistenţă:
- expertiza tehnică acolo- unde este cazul
- planuri de structura de fundaţii întocmite la scara 1:50
- detalii
- planuri subzidiri-unde este cazul
C. Memorii tehnice de instalaţii:
- scheme instalaţii